Sunday, October 11, 2009

Sahih Aqidah al Tohawiyyah


Fasal pada menerangkan batalnya hadis iftiraq ( 1 )


Adapun hadis iftiraq, ianya adalah hadis yang batil kerana sanadnya dhoif dan maknanya batil, kerana ia menyalahi dari segi zahirnya terhadap al Quran al Karim. Sanadnya dari semua jalan adalah dhoif, tidak ada maqal! Dan inilah sebahagian daripadanya kepada kamu :
Hadis (( Berpecah Yahudi kepada 71 atau 72 golongan, berpecah nasrani kepada 72 golongan. Dan berpecah umatku kepada 73 golongan )). Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad ( 2 / 233 ) Dan Abu Daud di dalam sunan ( 4 / 198 ) dan yang lain.
Dalam sanadnya ianya dari hadis Abu Hurairah, Muhammad bin Amru bin Alqomah dan ianya dhoif seperti mana yang telah saya terangkan di dalam ‘ al Tanaqudat al Wadihat ‘ ( 2 / 240 . Di dalam sanadnya dari hadis Muawiyah. Azhar bin Abdullah al Hanzani. Dia ini tidak thiqah. Ibnu al Jarun mengatakan bahawa dia ini mencela Ali r.a (370 ) seperti yang disebut biodatanya di dalam ‘ al Tahzib ‘ ( 1 / 179 ).Azhar telah mengatakan perkataan ini : Adalah aku di atas kuda orang-orang yang mencerca anas bin Malik, maka datangkan kami al Hajjaj. Penulis berkata : maka laknat Allah ke atasnya, amin. Dan hadis ini adalah silsilah dengan al Nawasib.
Adapun sanad hadis daripada Saidina Anas bin Malik r.a, dia mempunyai 8 jalan lebih kurang. Tiada satu jalan pun yang sunyi daripadanya penipuan atau rekaan atau dhoif ataupun majhul iaitu tidak diketahui! ( 371 )
Adapun sanad Auf bin Malik di dalamnya Ibad bin Yusuf. Dia adalah dhaif. Berkata al Hafiz di dalam ‘ al Taqrib ‘ : Majhul. Dan dia tiada di dalam kitab-kitab yang enam kecuali hadis ini. Ibnu Adiyy berkata : merawikan hadis-hadis yang bersendirian dengannya. Saya ( penulis ) berkata : Dan ini daripadanya ( lihat ‘Tahzib al Tahzib ‘ 5 / 96 ) : Dia termasuk di dalam kumpulan dhuafa. Karangan al Zahabi bernombor 2089. ( 372 )
Adapun sanad hadis abdullah bin Amru diriwayatkannya oleh Tarmizi ( 5 / 26 ) di dalam sanadnya Abdul Rahman bin Ziyad al Afriqie dan dia adalah dhoif ( 373 ).
Hadis Abu Umamah diriwayatkan oleh Ibnu Abi A’sim di dalam ‘sunan’nya ( 1/34 bernombor 68 ) ianya dhoif: dalam sanadnya Qutan bin Abdullah dan dia majhul. Begitu juga Abu Ghalib dan dia dhoif. Abu Hatim berkata : tidak kuat. Al Nasaie berkata : Dhoif. Ibnu Hibban berkata : tidak harus mengambil hujjah daripadanya kecuali apa yang sepakat dengan yang thiqah.Ibnu Saad berkata : Mungkar hadis, lihat ‘Tahzib al Tahzib ‘ ( 12/216 )dan ini ialah qaul siapa yang mendhoifkannya dan juga ‘ Tahzib al Kamal ‘ ( 34 / 171 ).
Hadis Ibnu Mas’ud diriwayatkan oleh Ibnu Abi A’sim di dalam ‘sunan’nya(1 / 35 ). Ianya maudhu’. Di dalam sanadnya Uqail bin Sa’die. Al Hafiz Ibnu Hajar berkata di dalam ‘ Lisan al Mizan ‘(4 / 209 . Bukhari berkata : Hadis mungkar.Ibnu Hibba berkata : Hadis mungkar, dirawikan daripada thiqat, tapi tak menyerupai hadis isbat. Maka batal menjadikannya hujjah dengan apa yang diriwayatkan walaupun ianya diriwayatkan oleh thiqat. Dan ia mempunyai sanad yang lain pada Abi A’sim dan ianya sanad lemah.Semoga Allah memberi taufiq.
Adapun hadis Saidina Ali karramallhuwajhah dan orang yang merawikannya ialah Ibnu Abi Asim di dalam ‘sunan’nya ( 2 / 467 bernombor 995 ) ianya sangat dhoif. Di dalam sanadnya Laith ibnu Abi Sulaim dan halnya ma’ruf iaitu : dhoif dan bercampur-campur.
Itu dari segi sanad, manakala dari segi matannya pula ialah :
Kita ( penulis ) mengatakan batilnya hadis ini sama ada ianya bertambah atau tidak, yang antaranya ( semuanya masuk neraka kecuali satu ) dan ( semuanya masuk neraka kecuali satu )tidak suka akan tambahan-tambahan ini dan kita ( penulis ) mengatakan bahawa asal hadis ini batil kerana sebab-sebab berikut :
1. Kerana Allah telah berfirman tentang umat Muhammad ini di dalam al Quran (( kamu sebaik-baik ummat yang dikeluarkan kepada manusia )) Ali Imran : 110, dan firmannya lagi : (( Begitulah kami jadikan kamu ummat yang dipertengahan )) al Baqarah : 143. Ayat ini mengakui bahawa ummat ini adalah sebaik-baik ummat dan ianya ummat pertengahan. Makna pertengahan iaitu yang terafdhal dan yang teradil. Al Fakhr berkata di dalam ‘Mukhtar al Sihah ‘ : Pertengahan daripada setiap sesuatu ialah yang paling adil . Adapun hadis ( seperti yang disebut di awal bab ) mengakui akan ummat ini adalah seteruk-teruk ummat dan kebanyakkannya adalah fitnah, kerosakkan dan berpecah belah!! Orang yahudi berpecah kepada 71 kumpulan, kemudian orang nasrani adalah lebih teruk berbanding orang yahudi sehingga berpecah kepada 72 kumpulan dan kemudian datang umat ini yang lebih teruk sehingga terpecah kepada 73 kumpulan !!Allah taala berfirman: (( Janganlah kamu seperti orang-orang yang berpecah belah dan bersilang-selisih )) Ali Imran : 105.
Maka makna hadis tadi adalah batil dengan kejelasan ayat al Quran tadi yang mengakui bahawa ummat ini adalah sebaik-baik umat dan yang seafdhalnya.
2. Dan menguatkan kebatilan hadis ini dari segi matannya dan maknanya juga. Sesungguhnya siap yang mengarang di dalam kitab firaq, menulis nama-nama golongan yang berubah setelah orang lain yang menulisnya. Dan masih lagi terdapat golongan yang baru. Yang mana kalau kita mengiranya atau mengumpulnya kita dapati ianya tidak betul dan tidak realiti, misalnya kitab syeikh Abdul al Baghdadie wafat tahun 429H yang berjudul ‘ al Farqu Bainal Firaq ‘ disebut disitu terdapat 73 golongan!! Dan telah muncul dari zamannya hingga ke hari ini golongan-golongan yang lain yang mungkin bertambah kepada golongan yang disebutkan olehnya.
Dan perkataan siapa yang mengatakan : (( Sesungguhnya apa yang muncul dari golongan –golongan yang baru tidak keluar daripada asas yang disebutkannya )) ianya tidak sahih bahkan batil dan yang realiti menolaknya dan mensabitkan kerosakannya. Segala puji bagi Allah tuhan sekelian alam.

3. Adalah matan hadis ini muttorib!! Terdapat di sebahagian jalannya (( Bahawa sesungguhnya umat ini akan berpecah kepada 73 golongan di dalam golongan yang mengikut hawa nafsu))[ ibnu Abi Asim 69] dan terdapat sebahagiannya pula (( kesemuanya di dalam neraka kecuali hitam yang besar )) [ ibnu Abi Asim 68 ]…!!
Dan sebahagian yang lainnya seperti disisi Ibnu Hibban ( 15 / 125 )berkata : (( sesungguhnya yahudi berpecah kepada 71 golongan atau kepada 72 golongan dan nasrani pun begitu juga …)) ( 374).
Terdapat sebahagian golongan telah mengambil kesempatan di atas hadis ini antaranya ada yang berkata : (( yang paling teruk adalah syiah ))!! Sebahagiannya berkata : (( sejahat-jahat mereka ialah orang yang menqias perkara-perkara dengan pendapat mereka!!-yang ditujukan kepada golongan Hanafi . Dan terdapat sebahagian riwayat mereka yang lemah: Kesemuanya di dalam syurga kecuali al Qadariah)) dan sebahagian yang lain pula (( kecuali al Zanadiqah ))…dan begitulah seterusnya !! Dan kesemua itu penipuan dan persendaan kepada sohibul Syariah.
4. Telah berlaku di sebahagian riwayat hadis ini : (( kesemuanya masuk neraka kecuali satu agama : mereka bertanya siapa dia wahai rasulullah ? Sabdanya : (( Apa yang daku padaku dan sahabat-sahabatku )). Dan ianya riwayat al Tarmizi ( 5 / 26 ) dari hadis Abdullah bin Amru dan di dalam riwayat (( apa yang atasnya padanya jemaah )).
Saya berkata ( penulis ) : Hadis ini batil daripada qaul!! Pertama dari segi sanad bahawa ianya dhoif seperti yang diterangkan. Kedua : Sesungguhnya qaulnya (( apa atas daku dan sahabat-sahabatku )). Ianya tidak sah terbitnya daripada s.a.w kerana sebab-sebab, salah satunya ialah :

No comments:

Post a Comment